» مرگ روستاهای مرزی
  • روستاهای خراسان جنوبی چشم به راه جرعه ای آب
  • قصه کاهش بارندگی در خراسان جنوبی داستان تلخی است که از یک دهه پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد و هم اکنون به بحرانی ترین دوران خود رسیده است. شعارسال: قصه کاهش بارندگی در خراسان جنوبی داستان تلخی است که از یک دهه پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد و هم اکنون به […]