» مركز خدمات سلامت
  • رفع محرومیت نیازمند مساعدت خیرین و بانک ها است
  • بیرجند – ایرنا – نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: خیرین و بانک ها فقط در امر مدرسه سازی و بهداشت مشارکت نکنند بلکه در کنار این امور باید به سایر مسائل نیز توجه کرد تا شاهد رفع محرومیت در تمام حوزه ها باشیم.